امور حقوقی

۱. ثبت دادخواست

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و شکواییه

۲. حقوقی

الزام به تنظیم سند ؛ الزام به تحویل مبیع ؛ خلع ید ؛ تخلیه ؛ فروش ملک مشاع ؛ ابطال سند ؛ قراردادهای مالی ؛ چک ؛ سفته ؛ رسید ؛ فاکتور ؛ ارث ؛ تنفیذ وصیتنامه و....

۳. کیفری

سرقت ؛ کلاهبرداری ؛ خیانت در امانت ؛ جعل و استفاده از سند مجعول ؛ تصادفات رانندگی ؛ مطالبه دیه از صندوق بیمه خسارت های بدنی ؛ چک بلامحل ؛ آدم ربایی ؛ ضرب و جرح ؛ قتل و....

۴. خانواده

طلاق توافقی ؛ طلاق یکطرفه ؛ حضانت ؛ تمکین ؛ نفقه ؛ اجرت المثل ؛ استرداد جهیزیه ؛ ملاقات فرزند