حسابرسی

1- تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی

2- طراحی و پیاده سازی سیستم های مکانیزه . دستی مالی و اداری

3- تهیه صورت های مالی اساسی و یادداشت های توضیحی همراه آن، گزارشات و طرح های توجیهی افزایش سرمایه جهت ارائه به بانک ها، سازمان ها . نهادهای دولتی و خصوصی

1- حسابرسی صورت های مالی اساسی، عملیاتی و ویژه و ارائه گزارشات بازرس قانونی

2- انجام حسابرسی مالیاتی

3- مشاوره در کلیه امور حسابرسی

1- مشاور در کلیه امور مالیاتی شرکت

2- تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی توسط متخصصان(بازنشستگان حوزه مالیاتی) در هیئت های حل اختلاف بدوی، تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی و ماده 251 ق.م.م

3- تهیه و تنظیم لایحه جهت شرکت در کمیسیون ماده 216 در خصوص اقدامات اجرایی، اداره وصول و اجرا